กองพลจักรพรรดิ

หัตถ์สวรรค์ 10,000 ล้านวิว

เมื่อเราสว่าง..โลกก็สว่างด้วย

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook เข้าสู่ระบบด้วย Google
login เพื่อบันทึกคะแนน การแชร์ธรรมะดีๆ
แชร์ 29 พ.ย. 2564 การบ้านตาอินกับตานา แชร์ 28 พ.ย. 2564 การบ้านตาอินกับตานา

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - Dhammacakkappavattana Sutta - 转法轮经 17 นาที l Sub TH + Eng + Ch